بی سی دبل ای یا همان شبکه های آمینواسیدی شاخه ای، آمینواسیدهای بنیادی به نام های leucine، isoleucine و valine هستند. ترکیب این سه امینواسید تقریبا یک سوم ساختار بافت ماهیچه ای را در بدن انسان تشکیل می دهد. شبکه های آمینوسیدی (BCAA) نقش بسیار مهمی در ترکیب پروتیینی (محصول پروتیین ها که توسط آمینواسیدها در سلول به منظور شکل گیری و ایجاد عضله ساخته می شوند) ایفا می کنند.آمینو اسید های شاخه ای جزو آمینو اسید های ضروری شناخته میشوند.همانطور که اطلاع دارید بدن قادر به تولید اسید های آمینه ضروری نمیباشد و این دسته از مواد را از طریق مواد غذایی به دست می آورد.آمینو اسید های شاخه ای نقش مهمی در عضله سازی و ترمیم عضلات و همچنین ریکاوری ایفا میکنند.