تست بوستر ٬ پاراهورمون یا پروهورمون ZMA ها مکمل های افزاینده سطوح تستوسترون و هورمون رشد البته به صورت طبیعی در بدن میباشند . بدین ترتیب این دسته از مکمل ها بدون داشتن عوارض شدید داروهای ممنوعه ٬ بدن را تحریک به ترشح بیشتر تستوسترون و هورمون رشد به صورت کاملا طبیعی و توسط سیستم بدنی مینمایند و فرآیند عضله سازی ٬ رشد و ریکاوری را بهبود میبخشند .